Pokyny pre autorov

Finálne články (po recenznom konaní) je potrebné nahrať pomocou online elektronického redakčného systému najneskôr do 11.11.2019. Články zaslané emailom nebudú akceptované.

Oficiálny rokovací jazyk konferencie je ANGLICKÝ.

Článok musí spĺňať štandardy IEEE (dvojstĺpcový formát) s minimálnym rozsahom štyroch strán a s maximálnym rozsahom šesť strán.

Príspevky konferencie musia byť originálne a nepublikované v predošlom čase, nakoľko redakčný systém bude po vložení článku vykonávať kontrolu na plagiátorstvo pomocou IEEE softvéru a zároveň upozorní výbor na prítomnosť kopírovaného obsahu.

Táto kontrola originality príspevku môže byť vykonaná v akomkoľvek okamihu od nahratia článku, počas recenzného konania až po zverejnenie príspevku.

FINÁLNA VERZIA ČLÁNKU:

Finálna verzia príspevku musí byť odkontrolovaná pomocou nástroja PDF eXpress tool (odkaz na nástroj a pokyny). Až po úspešnom odkontorlovaní príspevku je potrebné nahrať výsledný pdf súbor do online redakčného systému!

* PDF Express tool neslúži na vloženie článku do redakčného systému konferencie MOSATT 2019!

Vyhlásenie:

Autori príspevkov sa zaručujú, že ich príspevky a ani ich časti neboli doteraz nikde publikované a ani nie sú v schvaľovacom procese na publikovanie v inom časopise/na inej konferencii a že majú súhlas na citovanie obsahu z iných, v článku uvedených zdrojov. Autori súhlasia s presunom práv na kopírovanie a publikovanie obsahu a zároveň vyhlasujú, že všetky osoby uvedené ako spoluautori príspevku sú o tom upovedomené a súhlasia s ich uvedením.